Рубрикатор

Рефераты по финансам

Інформація як об'єкт захисту та як ланка економічної безпеки підприємства

Актуальність обраної теми: полягає у тому, що комплексна система заходів захисту підприємництва є невід’ємною частиною функціонування усіх підприємств в цілому. Тому просто необхідно розглядати підприємство як цілісну систему, а відповідно і заходи його захисту.
За умов повної економічної самостійності, суб’єкти підприємницької діяльності діяльності самі визначають свою економічну політику, організовують виробничий процес та збут продукції і несуть повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності. Все це, значною мірою, вимагає від власників та керівників підприємств вжиття комплексних заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки власного бізнесу і створення на підприємстві комплексної системи економічної безпеки.
01 Сентября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Історичне значення фінансів в економічному розвитку суспільства

У цей же період у деяких державах, наприклад у Німеччині, слово "фінанси" мало негативне значення. Його пов'язували зі здирництвом, хабарництвом, вимаганням тощо. Вперше у сучасному тлумаченні термін "фінанси" став застосовуватися у Франції, де під фінансами розумілася сукупність коштів, необхідних для задоволення потреб держави та різних суспільних груп. У XVIII столітті трактування поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а фінанси — формами та методами добування коштів і їх витрачання цими союзами при виконанні покладених на них функцій. Форми та методи мобілізації коштів постійно змінювалися й удосконалювалися, що пов'язано з розвитком економіки держав. 19 Апреля 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость компании

Цель лекции: рассмотреть абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость компании.
Результаты деятельности в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. Поэтому забота о финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. Финансовое положение выражают обобщающие показатели, полученные в ходе производства и реализации продукции, использование всех видов ресурсов, получении финансовых результатов и достижения определённого уровня оборачиваемости средств компании. Главная цель анализа финансовой устойчивости компании состоит в решении важных вопросов, а именно, где, когда и как использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума прибыли.
12 Марта 2014  Тип: лекция  Скачать

Австрийская банковская группа «Райффайзен Интернациональ»

1февраля 2006 года австрийская банковская группа «Райффайзен Интернациональ» официально объявила о начале сделки по приобретению 100% акций российского Импэксбанка. Сумма сделки составляет 550 млн. долларов (после переоценки недвижимости цена может быть пересмотрена). Соглашение было подписано прошлой ночью в Вене, но оно еще потребует одобрения Центробанком и австрийским регулятором. Скорее всего, одобрение это будет получено. В результате «Райффайзен Интернациональ», член группы РЦБ, станет самой крупной иностранной банковской группой в России. Главные цели «Райффайзена» — включить в свою структуру розничную региональную сеть Импэксбанка и пересмотреть собственную стратегию в регионах. 10 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

Автоматизація оцінки джерел формування та використання фінансових ресурсів

Актуальність теми. Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, що забезпечують можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків тощо.
Формування та використання фінансових ресурсів в умовах ринку здійснюється на умовах платності, що ставить нові вимоги до управління цими процесами й здійснення постійного аналізу та контролю їх ефективності.
26 Мая 2014  Тип: отчет по практике  Скачать

Автоматизации в управлении деятельностью казначейства

В данной работе рассматривается автоматизированные информационные технологии в системах автоматизации деятельности казначейства. 21 Февраля 2013  Тип: реферат  Скачать

Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Прошли времена, когда можно было легко зарабатывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии. 16 Декабря 2011  Тип: дипломная работа  Скачать

Автоматизация учета денежных средств

В процессе хозяйственной деятельности предприятия постоянно ведут расчеты с поставщиками за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности и оказанные услуги; с покупателями за купленные ими товары, с кредитными учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям; с бюджетом и налоговыми органами по различного рода платежам, с другими организациями и лицами по разным хозяйственным операциям. 11 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

Адвокатура и ее органы

Деятельность адвокатуры, безусловно относится к правоохранительной в том ее понимании. какое оно дается в начале пособия. Она осуществляется на основании Конституции РК и закона «об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997г,. не является предпринимательской. поскольку не преследует извлечение прибыли в качестве основной целя и заключается:
-в защите по уголовным делам:
-в представительстве по гражданским. административным. уголовным и др.делам;
-а также в оказании иных видов юридической помощи гражданам и юридическим лицам.
16 Октября 2013  Тип: доклад  Скачать

Айналым капиталының айналымдылығын сипаттайтын көрсеткіштер

Айналым жылдамдығы келесі көрсеткіштермен сипатталыды:
-күнмен саналатын айналым капиталының айналымдылық ұзақтағы арқылы;
-айналымдылықтың тура коэффицентімен;
-айналымдылықтың кері коэффицентімен.
29 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать