Рубрикатор

Рефераты по финансам

«АТФБАНК» ААҚ-ның депозиттік саясаты

Барлық банктік саясаттың маңызды құрамдас саясаты – бұл ресурстық базаның қалыптасу саясаты. Банк әрқашан пассивті операцияларын жүзеге асыру үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына қатысты бірінші әрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі бәрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде құрылады, осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ұйымдастыруға кез келген несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты пассивтерді тиімді басқару арқылы ресурстар әлуетін өсіру және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде. 25 Января 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының кепілдік несие саясаты

Несиелік тәуекел отандық банктердің дамуына қауіп төндіріп отырған тәуекелдің түріне жатады. Себебі, әлемдік тәжірибе көрсеткендей дағдарыс тұсында көптеген коммерциялық банктердің банкроттыққа ұшырауы қарыз алушылардың несиелерді қайтармауымен және олардың несиелік тәуекел-менеджменті саласында ойластырылмаған саясат жүргізуіне байланысты болуда. Осыған жалпылама түрде қарағанда банктердің жүзеге асырып отырған кепілдік несие саясатының тиімсіз екендігін байқауға болады 16 Мая 2013  Тип: дипломная работа  Скачать

«Белый лебедь» Жауапкершілігі шектеулі серіктесітігінің шаруашылық қызметі

Қазақстан Республикасының 27.12.1994ж. Азаматтық Кодексі (жалпы бөлімі), 22.04.1998ж. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктері туралы» заңы мен 31.01.2006ж. «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы және өзінің құрылтай құжаттары негізінде жүзеге асырады. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдары бойынша орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады, өйткені оның жылдық активтерінің бағасы 325 000 айлық есептік көрсеткіштен және жұмысшыларының саны 50-ден аспайды, айлық есептік көрсеткіш осы қаржы жылының Республикалық бюджетіне сәйкес есептелінеді. 06 Ноября 2013  Тип: отчет по практике  Скачать

«Национальный фонд Республики Казахстан и его значение в бюджетных отношениях

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть основные моменты Национального фонда Республики Казахстан задачи, функции, источники и т.д.
Задачи:
Цели Национального фонда Республики Казахстан. Основной целью Национального фонда является снижение зависимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых цен – стабилизационная функция. Национальный фонд выполняет также сберегательную функцию посредством формирования накоплений для будущих поколений.
– Функции Национального фонда Республики Казахстан. В Казахстане деятельность фонда сосредоточена на выполнении в основном сберегательной и стабилизационной функции.
04 Января 2014  Тип: реферат  Скачать

«Фонд социального страхования Российской Федерации: формирование и использование в современных условиях».

Актуальность темы моей работы обусловлена той ролью, которую играет страхование в жизни общества. Для современного гражданина необходимо иметь представление о том, какую роль играет страхование и каким образом его можно использовать для защиты от возможных убытков в процессе хозяйственной деятельности и в личной жизни. 05 Июня 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

«Экономикалық ақпаратты автоматты түрде өңдеу» пәні

Оқу тәжірибе барысында білім алушылар тәжірибелік дайындауды жүзеге асырады, біліктілік сипаттамасына сәйкес кәсіби іскерліктер мен дағдылар қалыптасады, нақты кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысын зерттеудің негізінде білімдер кеңейтеді, тереңдетеді және жүйелейді, осы заманғы жабдыктар тәжірибелік түрде, бастапқы кәсіби тәжірибе меңгеріледі. 05 Июня 2015  Тип: отчет по практике  Скачать

Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів

В статті розглянуто і узагальнено особливості формування доходів місцевих бюджетів у європейських країнах. Детально охарактеризовано кожне із джерел акумулювання фінансових ресурсів місцевих органів влади. Враховуючи зарубіжний досвід авторами запропоновані шляхи удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні.
In the paper the revenues of local budgets formation in European countries is investigated. The authors described each of the sources of financial resources accumulating of local authorities. On the base of foreign experience the ways of improving of the revenues formation of local budgets in Ukraine are suggested.
30 Мая 2013  Тип: статья  Скачать

Інвестиційна діяльність підприємств

У процесі формування ринкового середовища необхідною умовою виживання й основою стабільного становища і розвитку підприємства є здійснення ним ефективної інвестиційної політики, що передбачає можливість маневрувати фінансовими ресурсами і шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, на основі його постійного розширення і відновлення. Проте ряд факторів макроекономічного порядку в Україні не сприяють інвестиційній діяльності господарюючих суб’єктів, що поглиблює кризові явища в економіці. Сучасна інвестиційна діяльність підприємств характеризується значним скороченням обсягів нагромаджень, зменшенням частки прибутку підприємств, яку спрямовують на розширення виробництва. Однак, незважаючи на наявність кризових явищ у фінансово-господарській діяльності підприємств, все-таки нагромаджується певний досвід роботи в умовах ринку, відбуваються процеси приватизації і реструктуризації, пошуку нових ефективних механізмів управління, зокрема й інвестиційною діяльністю підприємства. 12 Марта 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

іноземний капітал у банківському секторі україни

Мета даної роботи – дослідити та аналізувати залучення іноземного капіталу у банківському секторі України.
З окресленої мети витікають наступні завдання:
визначити теоретичні засади функціонування іноземного капіталу у банківському секторі України;
проаналізувати залучення іноземного капіталу в банківський сектор України;
дослідити основні засади державного регулювання іноземного інвестування у банківський сектор України;
25 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Інспектування та нормативи

Першочерговим завданням інспекційних перевірок є перевірка достовірності інформації, наданої банками у звітах, та оцінка спроможності керівництва банків дотримуватися відповідних положень, механізмів і процедур.
Звіт про інспектування — документ єдиної форми про результати проведеного комплексного інспектування банку — юридичної особи, що складається керівником інспекторської групи та обов’язково затверджується керівником підрозділу інспектування.
21 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать