Рубрикатор

Рефераты по финансам

Амортизация основных фондов

Под амортизацией понимается процесс перенесения стоимости основных фондов на создаваемую продукцию.
Осуществляется этот процесс путем включения части стоимости основных фондов в себестоимость произведенной продукции (работы). После реализации продукции предприятие получает эту сумму средств, которую использует в дальнейшем для приобретения или строительства новых основных фондов.
22 Мая 2014  Тип: доклад  Скачать

Аналіз динаміки та структури доходів Київського туристського готелю „ДРУЖБА” за 2008-2009 рр

Дані таблиці показують, що найбільшу питому вагу і в 2008, і в 2009 роках займає чистий дохід від реалізованих послуг, що становить відповідно 83 і 69%. Інші операційні доходи у 2009 р. в порівнянні з попереднім роком збільшились на 466 тис. грн. Загалом доходи підприємства зменшились у 2009 р. на 3756 тис. грн. 15 Апреля 2012  Тип: реферат  Скачать

Аналіз вартості капіталу підприємства та його структури

Актуальність теми роботи величезна, адже в умовах ринкової економіки відбулося зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управління об'єктом господарювання. Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами, їх відшкодування була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли вибирати найбільш раціональну структуру ресурсів, що ними використовувались, то в ринковій економіці такі обмеження по суті не існують, а ефективне управління ресурсами вимагає здійснення оптимізації ресурсного потенціалу підприємства. 08 Ноября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз грошового ринку як складової фінансового ринку України

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади грошового ринку.
Предмет дослідження – відносини на грошовому ринку України.
Метою курсової роботи є дослідження та аналіз грошового ринку.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:
- дослідити поняття та особливості функціонування грошового ринку;
- здійснити аналіз грошового ринку України в ракурсі обертання його основних інструментів;
- запропонувати можливі шляхи удосконалення діяльності грошового ринку України.
01 Апреля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз ділової активності підприємства

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування включає
наступні напрямки:
Аналіз зміни валюти балансу. Нормальним вважається збільшення валюти балансу. Якщо валюта балансу зменшується, то це може сигналізувати про зниження обсягів виробництва і служити однією з причин неплатоспроможності підприємства.
Аналіз зміни обсягів і структури активів. Необхідно звернути увагу на
зміну іммобілізованих (необоротних) і мобільних (поточних) активів ,
матеріальних оборотних коштів; дебіторської заборгованості; вільних коштів у наявній і безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень.
03 Июня 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз ділової активності підприємства

Мета курсової роботи полягає у визначенні напрямів підвищення ділової підприємства.
Відповідно до поставленої мети завданням курсової роботи є:
- дослідити теоретичні основи аналізу ділової активності підприємства;
- провести аналіз ділової активності підприємства;
- обґрунтувати напрямки підвищення ділової активності підприємства.
24 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

Метою роботи є аналіз дебіторської заборгованості підприємства.
Досягти поставленої мети можна виконавши наступні завдання:
- розглянути теоретичні та методологічні основи фінансового аналізу дебіторською заборгованістю підприємства;
- проаналізувати стан дебіторської заборгованості підприємства та джерела його формування;
- запропонувати методи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.
11 Сентября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз ефективності лізингових операцій ТОВ «Гарчик»

Мета роботи - з’ясувати переваги лізингу перед іншими формами фінансування підприємств, при здобутті ними обладнання, а саме, довести ефективність використання лізингових операцій порівняно із кредитуванням та орендою. Для досягнення цієї мети було обрано підприємство, яке працює і надає послуги у сфері землевлаштування.
Об'єктом дослідження є ТОВ „ Гарчик” , як одна зі сторін лізингових відносин (лізингоотримувач), яка здобуває обладнання, для використання в своїй діяльності.
11 Июня 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства та напрямки її підвищення

Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, а також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам необхідно вести цю роботу. У відповідності з цим результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. 04 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Мета роботи:
- зробити аналіз конкурентоспроможності основної продукції з оцінкою ринку збуту і конкурентів;
- зробити дослідження і визначити рівень конукрентоспроможності підприємтсва в контексті з навколишнім середовищем;
- намітити шляхи поліпшення конкурентоспроможності підприємства.
24 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать