Рубрикатор

Рефераты по экономике организации

Аналіз управління витратами ПАТ «Ковельсільмаш»

Ціллю роботи є пошук резервів і напрямків щодо зменшення витрат підприємства, що призведе до зменшення собівартості наданих послуг та покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на загальні показники діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
 визначити організаційно-економічну структуру підприємства;
 дослідити структуру витрат підприємства і фактори, що її визначають;
 визначити специфіку формування собівартості товарів, які реалізує підприємство;
 розробити планування витрат ПАТ "Ковельсільмаш", а також визначити функції і побудову системи управління витратами;
 визначити оцінку впливу витрат на прибуток від певного виду продукції та всіх виробів загалом;
 здійснити прогноз витрат на основі якого провести бюджетування витрат на певний період;
 визначити методику проведення контролю за витратами;
 провести розробку системи управління витратами на підприємстві , на основі чого зробити висновки.
03 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Оболонь»

Ринкові економічні процеси останніх років змусили підприємства України переглянути свою політику щодо ефективності використання всіх наявних ресурсів з метою найшвидшого вирішення проблем конкурентноздатності та економічної стабільності. Для того, щоб вирішити це важливе питання, підприємство має звернутись до методів наукового пошуку оптимальних шляхів розв'язання цієї проблеми, ґрунтовного економічного аналізу своєї діяльності та ринкової ситуації в цілому, методів планування та прогнозування. Отже, кожне підприємство має розглядати питання стабілізації та виходу на зазначений рівень конкурентноздатності через призму своєї самостійності та незалежності як товаровиробника, з одного боку, і залежності від впливу зовнішнього економічного середовища та, зокрема, макроекономічного впливу держави з іншого. Основна мета даної практичної роботи дослідити,описати та охарактеризувати діяльність ПАТ “Оболонь”. 23 Мая 2014  Тип: дипломная работа  Скачать

Анализ движения денежных средств в ОСП Самарский почтамт, оценка его платежеспособности

Цель курсовой работы - проведение анализа движения денежных средств, оценка его платежеспособности и разрабка мероприятий по повышению эффективности использования денежных средств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать динамику и структуру денежных средств;

- провести факторный анализ изменения денежных потоков;

- провести анализ денежных средств прямым методом;

- дать оценку платежеспособности предприятия, рассчитав ликвидность его баланса;

- разработать рекомендации по повышению эффективности использования денежных средств.
20 Декабря 2010  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы

Коммерческая деятельность - широкое и сложное понятие, которое заключает в себе комплекс приемов и методов, обеспечивающих максимальную выгодность любой торговой операции для каждого из партнеров при учете интересов конечного потребителя. Суть и принципиальное преимущество подобного определения заклю-чаются в подчеркивании и усилении значения коммерческой деятельности предприятия, являющейся важнейшей составляющей всей системы его функциональной деятельности в условиях рыночной экономики 12 Января 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ зоны безопасности ООО «Сибирь Продукт»

Целью данной работы является проведение анализа безубыточности работы предприятия. Для достижения намеченной цели в работе поставлены следующие задачи:
- изложить теоретические основы анализа безубыточности предприятия (сущность безубыточности предприятия; значение анализа безубыточности предприятия);
- провести анализ зоны безопасности предприятия (анализ доходов предприятия; анализ расходов предприятия; выявление резервов снижения безубыточности).
13 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ использования основных фондов и расчет показателей эффективности

Последовательность выполнения работы:
1. Рассчитать структуру ОПФ на начало года по представленным в таблице №1 данным
2. Рассчитать стоимость и структуру ОПФ на конец года и среднегодовую стоимость по данным таблицы №2
16 Января 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

Анализ использования трудовых ресурсов ЗАО «Восток» Чарышского района

Целью курсовой работы является анализ занятости и использования трудовых ресурсов в условиях рынка.
Задачи курсовой работы:
Изучить теоретические аспекты занятости трудовых ресурсов
Дать использования трудовых ресурсов в ЗАО «Восход»
Обосновать пути повышения занятости и улучшения использования трудовых ресурсов ЗАО «Восход»
04 Ноября 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ рентабельности на примере ОАО «Лепельский МКК»

Цель работы: выявление направлений повышения рентабельности предприятия ОАО «Лепельский МКК».
Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты рентабельности, как экономической категории, проведен анализ показателей рентабельности ОАО «Лепельский МКК», даны рекомендации по повышению рентабельности продукции, выпускаемой организацией.
Элементы научной новизны: постановка, теоретическое обоснование и рекомендации, связанные с внедрение мероприятий по повышению рентабельности продукции.
21 Сентября 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ рентабельности предприятия и выявление возможностей увеличения ее уровня

Целью курсовой работы является раскрытие сущности рентабельности как важнейшего экономического показателя деятельности предприятия, а также проведение анализа рентабельности предприятия и выявление возможностей увеличения ее уровня.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- изучить рентабельность как экономическую категорию, выявить сущность, функции и виды рентабельности;
- определить основные показатели рентабельности, их роль и значение в оценке эффективности деятельности предприятия;
- выявить основные экономические факторы, влияющие на показатели рентабельности на ОАО «Сигнал»;
- проанализировать распределение и использование прибыли, определить пути повышения рентабельности на ОАО «Сигнал»,
- разработать мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности.
14 Марта 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ трудового потенциала

На базе понятия «трудовые ресурсы» в 80-х гг. ХХ столетия в экономической литературе появилось понятие «трудовой потенциал» - характеризующее: не только возможности человека, но и наличие у индивида определенных созидательных способностей, реализуемых им при необходимости. Появление понятия позволило - учесть возможности повышения продуктивности труда, его качества за счет разных факторов, а также труд людей, что не являются трудовыми ресурсами, но работают. Это целостное выражение совокупных возможностей работника, коллектива для решения новых стратегических задач организации. В данной работе мне предстоит проанализировать трудовой потенциал и сделать выводы о кадровой политике предприятия. 16 Декабря 2013  Тип: контрольная работа  Скачать