Рубрикатор

Рефераты по экономике организации

Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации

Особенностью основных фондов является перенесение части их стоимости на стоимость готовой продукции. Это перенесение происходит таким образом, чтобы за период эксплуатации основных фондов произошло их возмещение.
Возмещение основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции (себестоимость) или на выполненную работу называется амортизацией.
07 Мая 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов

В данной контрольной работе необходимо рассмотреть в качестве теоретического вопроса – амортизация основных средств предприятия.
Амортизация - это планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт. Амортизация является денежным выражением физического и морального износа основных средств.
25 Сентября 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Амортизация основных фондов

Повышение эффективности основных фондов осуществляется за счет более быстрого освоения новых мощностей, повышения сменности работы машин и оборудования, совершенствования организации материально-технической базы, ремонтной службы, повышения квалификации рабочих, технического перевооружения предприятий, модернизации и проведения организационно-технических мероприятий. 22 Марта 2015  Тип: контрольная работа  Скачать

Амортизация основных фондов (средств) предприятия

Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. 26 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов предприятия

Одна из главных задач предприятия – повышение эффективности и качества общественного производства и значительное увеличение отдачи капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной частью производственных сил страны.
Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму.
Цели данной работы включают в себя изучение видов износа основных средств производства, особенностей амортизации, ее методов.
19 Апреля 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз асортименту продукції

17. Аналіз асортименту продукції різними методами
37. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг
Задачі
20 Декабря 2010  Тип: контрольная работа  Скачать

Аналіз ефективності використання основних фондів

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
розглянути економічну сутність основних фондів підприємства
дослідити особливості діяльності діючого підприємства харчової промисловості;
проаналізувати ефективність використання основних фондів досліджуваного підприємства.
03 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз оборотних активів підприємства

Економічний аналіз господарської діяльності як наука – це система знань про методи дослідження господарської діяльності за даними обліку, звітності та іншої економічної інформації. Економічний аналіз є багатоцільовою функцією управління виробництвом: він охоплює всі сторони госпрозрахункової діяльності підприємства. Це дійовий засіб управління господарством, якщо його застосувати окремо, а також коли він є складовою частиною методів планування, обліку, фінансування, кредитування, нормування тощо.
Аналіз динаміки складу і структури оборотних активів дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення найбільш мобільної частини майна.
06 Сентября 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз платоспроможності підприємства

В умовах ринкових відносин питанню платоспроможності суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива увага.
Керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної плати з персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової діяльності на майбутнє.
В оцінці платоспроможності зацікавлені й підприємства-партнери, які надають комерційний кредит або вирішують питання про від термінування платежів, й установи банків при визначенні кредитоспроможності позичальників.
18 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

У даній роботі буде описано як розробляється стратегії підприємства в системі координат матриці SPACE, яке існує поняття диверсифікації та стратегії диверсифікації діяльності підприємства, підходи та зміст внутрішнього середовища підприємства, методику оцінки стратегічного потенціалу конкурентного статусу підприємства, методи комплексного стратегічного аналізу середовища підприємства – SWOT – метод. 02 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать