Рубрикатор

Рефераты по уголовному праву

Адам өлтіру

Ата заңымызға сәйкес әркімнің өмір сүру құқығы бар. Ешкімнің де адамды өмірінен айыруға құқығы жоқ. Адамға қарсы жасаланатын қылмыстардың ең қауіптісі адам өлтіру. Кез-келген мемлекет адамның өмірін, денсаулығын және олардың құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделерін қорғауды өзінің басым міндеттері ретінде қояды. Осы функция әртүрлі құқықтық нормалармен, соның ішінде қылмыстық нормалармен де жүзеге асырылады. Жеке адамға қарсы қылмыстар Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімін ашып бастайды,осы бөлімнің бірінші тарауы болып танылады, және де алғашқы баптар адам өлтіруден басталады. 13 Мая 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Адамның және азаматтың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар ұғымы мен түрлері

Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабы біздің елімізде адам құқықтары мен бостандықтары танылады және соған кепілдік беріледі деп анықтайды. 1998 жылғы 26-маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңының 4-бабының 1-тармағы ұлттың мүдделердің бірі адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету деп жариялайды. 27 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Адвокат в уголовном и гражданском процессах

Еліміз өз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін дербес мемлекет пен оның азаматтарының өміріне тірек болатын барша құқық негіздері қайта қаралып, жаңалап құру қажеттігі туды. Осы жолда қыруар жұмыстар жүзеге асырылуда. Мемлекеттік басқару, экономика, әлеуметтік – саяси өмір, мәдениет, құқықтық тәртіпті сақтау, елді қорғау, сыртқы саясат салаларын реттейтін көптеген заңдар мен жорықтар қабылданып іске асырылуда. Заңдарды тиянақты және қолайлы жасауға заңгер – ғалымдар мен заңгер практиктер қатысып, олар халықаралық ұйымдар мен шетел мамандардың беделді сарапшылықтарынан өткен болатын. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Ата Заңы бұған дәлел.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 2-бөлімі 12 бапқа сәйкес адамдар құқықтары мен (міндеттерін) бостандықтарына кепілдік беріледі және танылады деп айтылған.
27 Февраля 2014  Тип: реферат  Скачать

Адвокатская тайна

Адвокатская тайна – это один из тех вопросов адвокатской деятельности, который привлекает большое внимание, по поводу, которого усиленно спорят, о котором много писали и пишут. Адвокатская тайна предстает зачастую в виде неразрешимой проблемы, вызывая оживленные диспуты, острые споры. Это один из “вечных” вопросов адвокатской деятельности. Институт адвокатской тайны восходит еще к эпохе Римской империи. 28 Февраля 2013  Тип: реферат  Скачать

Адвокатское расследование

Адвокатское расследование в уголовном процессе — это "комплекс действий" реализуемых адвокатом и направленных на собирание доказательств по уголовному делу, выявление обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также на получение информации, необходимой для оказания юридической помощи в целом. 28 Ноября 2014  Тип: реферат  Скачать

Адвокатура в Российской Федерации, ее роль в правоохранительной деятельности

Адвокатура – это организованное особым образом, самоуправляемое объединение юристов-профессионалов, созданное для оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается. Адвокатурой называют также профессию адвоката.
В соответствии с Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе людьми, получившими статус адвоката, в порядке, им установленном, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Она не является предпринимательской деятельностью.
29 Октября 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Административная и уголовная ответственность за нарушения в информационной сфере

Основополагающие положения законодательства в информационной сфере содержатся в Конституции РФ. В ней закреплено право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, указано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются и т.д. Федеральным законом «О персональных данных» сведения о гражданах (персональные данные), т.е. о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, отнесены к конфиденциальной информации. Законодательством также определены сведения, право свободного доступа, к которым не может быть ограничено. 12 Апреля 2014  Тип: реферат  Скачать

Административная ответственность за причинение имущественного ущерба

Целями данной курсовой работы является изучение понятия, основных черт, принципов и оснований административной ответственности. Рассмотрение вопроса связанного с отличием административной ответственности от других видов юридической ответственности. Изучение объективных и субъективных признаков правонарушения, предусмотренного ст. 10.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Среди источников, использованных для написания данной курсовой работы можно отметить такие законодательные акты как Конституция Республики Беларусь, кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, Процессуально - исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь. Среди учебной литературы использовались учебные пособия таких авторов как Постникова А.А., Сухаркова А.И., Рябцев Л.М., Мах И.И., Крамник А.Н., Круглов В.А. и другие.
26 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Административно-правовая защита прав ребенка в Российской Федерации

Целью работы является рассмотрение административно-правовой защиты прав ребенка в Российской Федерации.
Задачи:
- определить понятие и основные права ребенка и формы их правовой защиты в Российской Федерации;
- проанализировать основные документы о правах ребенка и их реализацию в системе российского общества;
- рассмотреть соблюдение прав, защита законных интересов детей и подростков в ХМАО-Югре;
- проанализировать проблемы в сфере защиты прав ребенка и пути их решения в ХМАО-Югре.
04 Мая 2013  Тип: дипломная работа  Скачать

Азаматтық құқық обектілері

Меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады.
Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс.
24 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать