Рубрикатор

Рефераты по социологии

«Социологизм» Эмиля Дюркгейма

Трудно найти сегодня такую отрасль социологии, начиная от об­щей социологической теории и кончая прикладными исследованиями, в которой бы влияние исследований Дюркгейма так или иначе не ощуща­лось. Трудно, наконец, назвать такую страну, в которой хотя бы номинальное присутствие социологии не сочеталось с одновременным присутствием дюркгеймовских идей. Вклад Дюркгейма в становление и развитие социологического знания общепризнан. 20 Января 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

«Третий путь» в развитии социального государства

«Третий путь» развития социального государства предполагает собой новую трактовку модернизации, попытку преодолеть противостояние левых и правых сил. Именно политический центризм становится символом времени, перестраивающим социально-политическое пространство. 06 Декабря 2014  Тип: реферат  Скачать

Єдність природного і соціального в людині

Розуміння сутності (природи) людини пов’язане з визначенням характеру взаємозв’язку і взаємодії природного, соціального і духовного в людському існуванні. Історія людської думки налічує безліч варіантів розв’язання проблеми сутності і походження людини. Натуралістична (біологізаторська) концепція домінуючою рисою якої є уявлення про людину як переважно природну істоту, життя, поведінка, індивідуальні і суспільні якості якої, обумовлені біологічними чинниками. До таких концепцій відносяться соціобіологія, соціал-дарвінізм, теорія Мальтуса, фрейдизм та ідеї расово-антропологічної школи. 24 Мая 2014  Тип: реферат  Скачать

Історiя та сучасний стан соцiальноi работи в Швецi

Соціальна робота, як і будь-який вид діяльності та як будь-яка наукова дисципліна, має власну історію і логіку розвитку. Очевидно, що кожній окремій країні притаманна власна історія розвитку соціальної роботи, яка зумовлена особливостями загальноісторичного розвитку цієї країни. Вивчення історії розвитку підготовки фахівців соціальної роботи, використання досвіду минулих поколінь сприяє збагаченню та вдосконаленню сучасної системи соціальної освіти, а отже, актуальним і надзвичайно важливими. Україна не має великого досвіду з підготовки соціальних працівників, таким чином, вивчення зарубіжного досвіду дозволить нашій країни запобігти помилкам, яких припустилися інші країни у ході історичного становлення системи професійної підготовки соціальних працівників. 24 Мая 2012  Тип: реферат  Скачать

Історія формування уявлень про предмет соціології. Сучасні визначення предмета соціології:

Разные социологи имеют различные взгляды на предмет исследования своей науки. Как полагал основатель социологии О. Конт, предметом исследования социологов должны являться законы общественного развития, из которых бы вытекали практические рекомендации, полезные во всех отраслях деятельности людей. О. Конт уподоблял социологию естественным наукам, называя ее иногда социальной физикой. Законы развития общества, подобно естественным, природным законам, носят, по его мнению, строгий, однозначный и объективный, не зависимый от воли людей характер. 05 Декабря 2013  Тип: курс лекций  Скачать

Історичні витоки кольротерапії

Наука, для якої вони можуть вважатися основними, називається, може бути не зовсім вдало, психологією кольору. Її предметом є взаємозв'язки кольору і психіки. У сферу її інтересів входять вплив кольору на психічну діяльність людини, об'єктивація допомогою кольору психічних процесів і станів, колірна психодіагностика і т.д.
На сьогоднішній день колірна психологія - емпірична наука. Одним з головних перешкод на шляху створення наукової теорії взаємозв'язку кольору і психіки є недостатня ступінь систематизації та узагальнення накопичених фактів, що стосуються відносини колір-психіка. Тому мною була обрана тема курсової роботи, покликана систематизувати знання в області кольоротерапії: «Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії». стресовий стан кольоротерапія емоційний
06 Июня 2013  Тип: реферат  Скачать

Історичні типи стратифікації

Мета моєї роботи – сформувати визначення понять «соціальна стратифікація» та «історичні типии стратифікації» на підставі дослідження сутності стратифікації, визначення її основних чинників та критеріїв, виділити історичні типии соціальної стратифікації. 07 Октября 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Абайдың әлеуметтанулық ой-пікірлері

Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы-халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы.Маңызын жоймау былай тұрсын,заман өзгеріп,қоғамдық санада күрт сапырылыстарпайда болған сайын бұл қазына өзінің жаңа бір қырларымен жарқырай ашылып,қадірін арттыра түсетініне Абайдан кейінгі уақыт айқын көз жеткізді. 10 Февраля 2014  Тип: творческая работа  Скачать

Абсентиезм молодежи

Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация в молодежной среде. Совершенно очевидно, что активность молодежи, ее гражданская и жизненная позиция, желание участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной безопасности. Однако практика проведения выборов различных уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее время снижается. Проблема абсентеизма в России сейчас стоит достаточно остро, чтобы она нуждалась не только в обсуждении, но и в принятии каких-то мер и решений. Однако прежде чем рассматривать проблему абсентеизма в электоральном поведении во всевозможных ее ракурсах, необходимо понять, что же такое абсентеизм. 16 Ноября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Абсолютная и относительная бедность. Физическая нищета

В качестве цели курсовой работы поставлено изучение проблемы бедности в РФ, выявление различных вариантов касательно того, как можно измерить уровень бедности в стране.
Исходя из цели определим следующие задачи:
1. Изучить и систематизировать накопленные знания по проблеме бедности.
2. Рассмотреть основные показатели уровня жизни.
3. Описать социально-демографический портрет бедного населения в России.
4. Описать подходы к изучению и измерению бедности.
5. Выявить причины бедности.
6. Описать технологии по борьбе с бедностью.
21 Марта 2013  Тип: курсовая работа  Скачать