Рубрикатор

Рефераты по финансовому менеджменту

Амортизаційна політика підприємства

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість. Але це можливо лише за умов проведення ефективної амортизаційної політики підприємства. 27 Октября 2013  Тип: реферат  Скачать

Анаиз деловой активности

В современных условиях деятельность любое предприятия служит источником внимания различных участников рыночных отношений, прежде всего, собственников, кредиторов, инвесторов, налоговых служб, а также непосредственных конкурентов. Они стремятся получить данные о различных аспектах деятельности предприятия, в том числе и его деловой активности. 27 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Аналіз діяльності підприємства ВАТ МК "Азовсталь"

ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" – одне з найбiльших i стабiльно працюючих металургiйних пiдприємств України - знаходиться у Марiуполi Донецької областi. У 1929 роцi Урядом було прийняте рiшення про створення на пiвднi країни нового, найвизначнiшого металургiйного комплексу Пiвденної магнiтки, яке стало початком розгорнутого будiвництва "Азовсталi". Офiцiйно днем народження комбiнату "Азовсталь" став день 12 серпня 1933 року, коли доменна пiч № 1 видала перший чавун. У 1935 роцi на "Азовсталi" почало дiяти сталеплавильне виробництво - став до ладу перший 250-тонний хитний мартен. У період з 1948 по 1953 рiк на "Азовсталi" було створено комплекс прокатних цехiв, орiєнтованих на виробництво рейок та крупних фасонних профiлiв прокату. "Азовсталь" стала пiдприємством з повним металургiйним циклом. 15 Июля 2013  Тип: практическая работа  Скачать

Аналіз коефіцієнта фінансового ризику, ризику фінансового стану та ліквідності СК „ Країна ”

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління ризиками підприємства, провести аналіз фінансового стану, оцінити ризики СК „ Країна ”, вибрати модель раннього попередження банкрутства.
Завдання дослідження. Для досягнення мети поставлено такі основні науково-теоретичні та практичні завдання, які мають відображення в курсовій роботі:
визначити сутність категорії „ ризик ”, його класифікацію, методи нейтралізації ризиків на основі аналізу теоретичних поглядів історичних і сучасних підходів до його тлумачення;
проаналізувати фінансовий стан страхової компанії „ Країна ”;
оцінити фінансовий ризик та ризик ліквідності СК „ Країна ”;
вибрати модель раннього попередження ризику банкрутства для СК „ Країна ”;
18 Сентября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз системи оподаткування

Метою даної роботи є дослідження і вивчення теоретичних основ організації, діяльності та реформування податкової системи України, а також пошук шляхів вдосконалення діючої системи на сучасному етапі.
Для досягнення даної мети в роботі вирішуються такі завдання:
- сутність податків та їх класифікація;
- наведено сучасний стан податкової системи України;
- проведено аналіз діяльності податкової політики ;
- запропоновані шляхи реформування та вдосконалення діючої податкової системи.
07 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз управління витратами на підприємстві ВАТ „Гайсинський маслосир завод”

Метою даної курсової роботи є висвітлення заходів, що підвищують ефективність управління витратами на підприємстві.
Досягнення поставленої мети забезпечується рішенням наступних завдань:
- визначити витрати як керовану економічну категорію;
- розглянути концептуальні основи управління витратами;
- вивчити основні прийоми і методи управління витратами підприємства;
- застосувати вивчені методи і прийоми в удосконаленні управління витратами підприємства ВАТ «Гайсинський маслосирзавод».
11 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА", що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 09 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Анали финансового состояния комерческого банка

Целью данной курсовой работы является изучение теоретических основ анализа финансового состояния коммерческого банка и развитие навыков самостоятельного проведения этого анализа. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
определить основные характеристики финансового состояния коммерческих банков;
выявить цель, задачи и информационную базу анализа финансового состояния коммерческих банков;
изучить методы и показатели оценки финансового состояния банка;
провести финансовый анализ деятельности ОАО «Сбербанка»
указать пути повышения эффективности производственной деятельности ОАО «Сбербанк»
18 Июня 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ доходов бюджета г. Уссурийска

Проект доходов местного бюджета на 2010 и 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Установлен перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также перечень закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством. 30 Апреля 2013  Тип: практическая работа  Скачать

Анализ платёжеспособности и прогнозирование банкротства предприятия (на примере ОАО «Муромское Морское Пароходство»)

Цель – анализ платежеспособности и прогнозирование банкротства ОАО «Мурманского морского пароходства» с последующей разработкой рекомендаций для выхода данного предприятия из кризисного состояния. Для достижения цели необходимо решить задачи: раскрыть теоретические аспекты экономического анализа платёжеспособности и прогнозирования банкротства предприятия; определить методику экономического анализа платёжеспособности и прогнозирования банкротства предприятия; провести анализ платёжеспособности и риска банкротства ОАО «Мурманское морское пароходство»; разработать рекомендации по предотвращению банкротства данного предприятия. 21 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать